Algemene voorwaarden Vink Koeltechniek bv

Vink Koeltechniek BV
Timmerfabriekstraat 16
2861 GV Bergambacht


Algemene voorwaarden


Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Vink: Vink Koeltechniek BV, gevestigd te BERGAMBACHT, Timmerfabriekstraat 20;
De wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, ten behoeve van wie door of
vanwege Vink leveringen worden gedaan, diensten worden verricht en/of een werk is aangenomen;
Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon als hiervoor onder 2 vermeld, die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf;
Product: zaken dan wel dienst zoals montage, installatie, reparatie, onderhoud, advies en inspectie;
Reparatie: het herstel van een zaak


Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Vink, alsmede op de tussen Vink en
wederpartij gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij de overeenkomst
betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer
dient te worden gelegd. Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel
door de wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig verwerpt Vink hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid
van die algemene voorwaarden van de wederpartij. Partijen kunnen slechts tezamen, schriftelijk, afwijkende
voorwaarden overeenkomen.


Artikel 3 Aanbieding
Aanbiedingen van Vink in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen dan wel tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van werkzaamheden of het doen van
leveringen onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. Tekeningen en overige bescheiden,
met uitzondering van expertiserapporten en door de wederpartij geleverde schriftelijke stukken, die deel uitmaken
van een overeenkomst of offerte, blijven eigendom van Vink en mogen niet zonder diens toestemming, op welke
wijze dan ook, geheel dan wel gedeeltelijk worden overgenomen of worden gereproduceerd of aan derden ter
inzage worden gegeven. Op alle voor auteursrechten vatbare zaken, die door tussenkomst van Vink aan de
wederpartij beschikbaar worden gesteld, blijft het auteursrecht aan de aanvankelijk rechthebbende voorbehouden.
De wederpartij verplicht zich om alle gegevens en know how, die hem door tussenkomst van Vink worden
verstrekt, vertrouwelijk te houden en alle rechten van intellectuele eigendom te respecteren. De wederpartij is
verplicht om documenten en overige gegevensdragers, welke auteursrechtelijk beschermde werken of gegevens
als in de vorige volzinnen bedoeld bevatten, op eerste verzoek aan Vink te overhandigen, voor zover hij de
beschikking daarover niet nodig heeft in het kader van de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Voor
auteursrechtvatbare zaken en voor gegevens, die de wederpartij aan Vink verstrekt, gelden mutatis mutandis de
verplichtingen die krachtens het hiervoor bepaalde op de wederpartij rusten.


Artikel 4 Overeenkomst
Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, is Vink eerst gebonden na schriftelijke aanvaarding
zijnerzijds van de opdracht en na ontvangst van de vooruitbetaling bij opdracht, zo deze vooruitbetaling werd
overeengekomen.
Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Vink in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de
wederpartij tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging
uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het
contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd. Voor de omvang
en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van Vink bindend. De overeenkomst omvat alleen de
levering van die producten en reparaties die daarin zijn gespecificeerd


Artikel 5 Montage, installatie en reparatie
De wederpartij is jegens Vink verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen,
voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product, behoudens
indien en voor zover die uitvoering door of vanwege Vink wordt verricht volgens door of vanwege laatst genoemd
verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen. Onverminderd de voorgaande bepaling zorgt de wederpartij in
ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
het personeel van Vink, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, de werkzaamheden kan aanvangen
en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Vink dit noodzakelijk acht, buiten de
normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de wederpartij heeft medegedeeld;
geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste en of
noodzakelijke voorzieningen voor het personeel van Vink aanwezig zijn;
de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstof, oliën en vetten,
poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting, enz daaronder
begrepen), en voor het bedrijf van de wederpartij normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste
plaats ter beschikking van de Vink staan;
bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.


Artikel 6 Prijzen
De in de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen luiden exclusief BTW en overige op de
verkoop en levering vallende overheidslasten, en zijn ofwel gebaseerd op levering af fabriek/magazijn ofwel op
levering franco afnemer, volgens Incoterms geldend op het moment van afgifte van de aanbieding c.q. op het
moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien na de datum van totstandkoming van de
overeenkomst één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge
voorzienbare omstandigheden, is Vink gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
Dit recht bestaat echter niet gedurende 3 maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst. In de
overeenkomst is de bevoegdheid van Vink begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te
brengen. Voor de berekening van dit meerwerk is het vorenstaande in dit artikel, van toepassing.
Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de wederpartij ter beschikking gestelde grondstoffen,
halffabrikaten, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening
gebracht. Te dien zake door Vink betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de wederpartij.


Artikel 7 Betaling
Betaling dient te geschieden direct voor de op- of aflevering. Het betreft hier een termijn als in Artikel 6:83, a BW.
Indien vooruitbetaling wordt overeengekomen, dient de wederpartij, voordat met de werkzaamheden een aanvang
is gemaakt, de helft van de overeengekomen of vermoedelijke prijs te voldoen. Het restant dient direct voor de opof
aflevering te worden voldaan. Indien betaling na op- of aflevering wordt overeengekomen, is de wederpartij
verplicht de verschuldigde of resterende som te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum. Het betreft hier een
termijn als in Artikel 6:83, a BW.
Alle betalingen dienen zonder enige aftrek en/of schuldvergelijking te geschieden op de wijze zoals
overeengekomen. Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is hij van rechtswege in
verzuim en heeft de Vink zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf vervaldatum over het uitstaande
bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Alle door de Vink redelijkerwijs te maken kosten ter
verkrijging van een voldoening buiten rechte door de wederpartij van al hetgeen zij aan Vink is verschuldigd komen
voor rekening van de wederpartij en worden gefixeerd op het bedrag zoals verschuldigd conform het Rapport
VoorWerk II.
Betalingen zien allereerst toe op de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de rente en strekken
daarna tot betaling van openstaande facturen in volgorde van hun ouderdom, de oudste eerst.


Artikel 8 Levering en levertijd
De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
de dag van ontvangst door Vink van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens,
vergunningen, etc;
de dag der vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
de dag der ontvangst door de Vink van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der
werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en
op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Vink bestelde materialen. Indien buiten schuld van
Vink vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering
van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zonodig verlengd. Enkele
overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Vink van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een
nadere ingebrekestelling vereist. Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht tot het zonder
rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst en
evenmin tot schadevergoeding. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van
de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de Vink
ontstaat, tengevolge van het niet voldoen van door de wederpartij aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
Een product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf is
overeengekomen, voor keuring en de in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, één en ander
nadat de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Na het verrichten van de overeengekomen
werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de wederpartij, dient het betreffende object binnen een week na de
verzending van de kennisgeving door de wederpartij te worden opgehaald, bij gebreke waarvan de Vink gerechtigd
is om redelijke stallings- en opslagkosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Indien Vink op zich heeft
genomen de zaken te monteren, gelden zij als geleverd, wanneer deze of de belangrijkste onderdelen daarvan,
één en ander in redelijkheid ter beoordeling door de Vink, bedrijfsvaardig op de overeengekomen plaats van
bestemming zijn opgesteld. Indien de Vink op zich heeft genomen de zaken te monteren, zijn zij reeds na
aankomst op de overeengekomen plaats van bestemming voor risico van de wederpartij. Bij levering met inbegrip
van montage en inbedrijfstelling zal de wederpartij, indien daarom verzocht, een overnameprotocol ondertekenen
ten bewijze dat de zaken compleet en bedrijfsgereed zijn opgeleverd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel
11.


Artikel 9 Keuring en beproeving
Indien keuring en beproeving bij de wederpartij zijn overeengekomen, zal Vink gelegenheid worden gegeven tot het
nemen van voorproeven. De wederpartij zorgt voor tijdige terbeschikkingstelling van de hiervoor benodigde
hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen, water, energie, verwarming en verlichting, alles voor zijn rekening en
risico. Aan Vink zal gelegenheid worden gegeven aan bezwaren van de wederpartij naar aanleiding van de
beproeving tegemoet te komen, alvorens de installatie of het werk door de wederpartij afgekeurd of geweigerd kan
worden.
De kosten van de keuring zijn voor rekening van de wederpartij. Deze keuring mag geen oorzaak worden van
enigerlei vertraging in de vooruitgang van onderhavige of andere werkzaamheden van Vink. Zo de wederpartij niet
binnen 8 dagen, nadat hij van de gelegenheid tot keuring in kennis is gesteld, gebruik heeft gemaakt van dat recht,
worden de zaken geacht te zijn goedgekeurd.


Artikel 10 Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud
Vanaf het tijdstip van een levering aan de wederpartij, als omschreven in Artikel 8, is het gekochte of zijn de
daarvoor bestemde onderdelen voor diens rekening en risico, behoudens grove schuld van Vink. Alle
(op)geleverde en nog (op) te leveren objecten blijven uitsluitend eigendom van Vink totdat alle vorderingen, zowel
voor leveringen als voor diensten als voor aangenomen werk (rente en kosten inbegrepen), die Vink heeft of zal
verkrijgen op de wederpartij volledig zijn betaald. Totdat de wederpartij alle aan de Vink verschuldigde bedragen
heeft voldaan, heeft Vink een retentierecht met betrekking tot de door de wederpartij aan deze ter beschikking
gestelde zaken In geval van be- of verwerking door Vink van de in dit artikel genoemde objecten (hoofdzaken in de
zin van
Artikel 3:4 BW) geacht door de wederpartij aan de Vink in vuistpand te zijn verstrekt. Bij (nieuwbouw-)
werkzaamheden is de wederpartij verplicht de aan hem onder eigendomsvoorbehoud (op)geleverde objecten met
de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Vink te bewaren.
Indien de wederpartij in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden
verkeert, is Vink gerechtigd de nog bij de wederpartij aanwezige objecten, die onder eigendomsvoorbehoud zijn
op- of afgeleverd, te demonteren, dan wel terug te nemen onverminderd de overige rechten van Vink. Alle kosten
hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Voorts is Vink gerechtigd om tengevolge van de in dit artikel
bedoelde be- of verwerking nieuwe ontstane objecten die bij de wederpartij aanwezig zijn als vuistpand onder zich
te nemen en te houden totdat de wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.


Artikel 11 Garantie
De Vink garandeert dat de door hem verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap
zijn uitgevoerd. Deze garantie wordt verleend gedurende 12 maanden na op- of aflevering van het object of
product, geleverde onderdelen ter zake van reparatie daaronder begrepen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
De garantieplicht valt uiteen in twee delen:
a) gedurende 6 maanden na op- of aflevering is Vink gehouden de geleverde zaken of onderdelen die ondeugdelijk
bleken als gevolg van materiaal-, constructie-, montage- en/of fabricagefouten, geheel kosteloos te vervangen of te
herstellen.
b) gedurende een periode van 6 maanden aansluitend op de periode van 6 maanden als bedoeld onder Artikel 11,
sub a, is Vink gehouden tot opnieuw leveren van de zaken en onderdelen die ondeugdelijk bleken als gevolg van
materiaal-, constructie-, montage- of fabricagefouten. De levering vindt plaats overeenkomstig het in Artikel 8
bepaalde, exclusief montagekosten.
Het in de vorige alinea genoemde is van overeenkomstige toepassing bij een keuring respectievelijk beproeving
niet-waarneembare gebreken die een oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke
montage/installatie door de Vink.
Indien montage/installatie van het product of object door Vink plaats vindt, gaat de in dit artikel bedoelde garantie
van 12 maanden in op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande
dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt, indien 15 maanden na op- of aflevering zijn verstreken.
Aanspraak op de hiervoor omschreven garantie geldt niet in het geval:
de ondeugdelijkheid van de geleverde zaken of onderdelen niet onverwijld na vaststelling daarvan aan Vink wordt
meegedeeld met dien verstande dat de wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen 1 maand na
op- of aflevering van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij Vink indient en de
wederpartij, niet zijnde consument, bij onzichtbare gebreken haar reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken
van deze gebreken schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij Vink indient;
de wederpartij het object niet binnen de door Vink vastgestelde termijn ter controle aanbiedt, aan welke controle
voor de wederpartij geen kosten zijn verbonden;
de wederpartij Vink niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen;
de ondeugdelijkheid het gevolg is van foutief gebruik of onvoldoende onderhoud;
door de wederpartij of derden aan de geleverde zaken werkzaamheden zijn verricht, zonder dat daartoe een
schriftelijke goedkeuring van Vink is verkregen, behoudens de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze
werkzaamheden kan worden aangetoond;
de wederpartij nalatig is gebleven zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen;
de gebruiksaanwijzing en/of instructies van Vink niet zijn opgevolgd;
gebreken het gevolg zijn van niet door of namens Vink uitgevoerde onzorgvuldige behandeling en/of blootstelling
van het object aan extreme omstandigheden, dan wel het gevolg zijn van niet door Vink gemaakte
constructiefouten met betrekking tot het object;
gebreken zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de wederpartij aan Vink ter beschikking zijn gesteld,
tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken;
van bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object;
aantasting van de laklaag is ontstaan door een van buiten komende oorzaak, dan wel aan niet door Vink
aangebrachte of bewerkte delen;
gebreken aan het object na op- of aflevering door Vink niet in de onderneming van Vink een nadere behandeling
hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de
noodzaak door de Vink schriftelijk aan de wederpartij uiterlijk bij op- of aflevering van het object kenbaar is
gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen als verband bestaat tussen het gebrek en het verzuim;
van objecten dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan Vink bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk
te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem door de wederpartij voorgeschreven keuze van
materialen, onderdelen en/of werkmethoden;
te bewerken objecten zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken -waaronder
corrosie- binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede
wanneer de objecten niet in de onderneming van Vink zijn voorbewerkt.
De op grond van Artikel 11, sub b, te herstellen of te vervangen zaken, die zich daar in redelijkheid, ook wat de
kosten betreft, voor lenen, zullen door de wederpartij aan Vink op diens verzoek worden geretourneerd. Op
geleverde doch niet door Vink gemonteerde onderdelen wordt, bij gebleken foutieve montage, geen garantie
gegeven. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken
nimmer verlengen.
Bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, alsmede bij nieuwbouw, worden bij uitvoering van de opdracht
vervangen en/of achtergebleven onderdelen en/of materialen eigendom van Vink, tenzij de wederpartij bij het
verstrekken van de opdracht aan Vink te kennen heeft gegeven eigenaar hiervan te willen blijven.
In dat geval dient de wederpartij direct na de op- of aflevering va het object de achtergebleven/vervangen
onderdelen en/of materialen in ontvangst te nemen.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Vink alleen gehouden tot nakoming binnen Nederland van de in
dit artikel omschreven garantieverplichtingen.


Artikel 12 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Vink is beperkt tot nakoming van de in Artikel 11 omschreven garantieverplichting. De
Vink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Vink, van
enigerlei schade, diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of van derden die zich in of aan het object
bevinden en die de Vink uit welke hoofde dan ook onder zich heeft, met uitzondering van schade aan
motorrijtuigen, aanhangers, opleggers, caravans en containers. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens
begrepen lading (bijvoorbeeld in een aanhanger), inventaris (bijvoorbeeld in een caravan) en schriftelijke
bescheiden en waardepapieren (bijvoorbeeld in een auto).
Behoudens grove schuld aan de zijde van Vink, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende
productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede
behoudens het bepaalde in de aanhef van dit artikel is alle aansprakelijkheid van Vink, zoals voor bedrijfsschade,
andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze
uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zal leiden.
Vink is derhalve ook niet aansprakelijk voor:
schending van octrooien, licenties of andere rechten als gevolg van door of vanwege de wederpartij verstekte
gegevens;
beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van door de wederpartij ter beschikking gestelde grondstoffen,
halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
Indien Vink, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand, van welke aard ook,
verleent, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor het niet door Vink
geleverde bouwkundige gedeelte en/of voor de nadelige gevolgen, voortvloeiend uit de gesteldheid van de bodem
en is verplicht aan Vink de schade te vergoeden, die hij tengevolge van de ondeugdelijkheid van het bouwkundige
gedeelte en/of de gesteldheid van de bodem mocht leiden.
In geval de afnemer geen consument of daarmee gelijk te stellen wederpartij is, is hij gehouden Vink te vrijwaren
respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor
de aansprakelijkheid van Vink in deze voorwaarden in de verhouding met de wederpartij is uitgesloten. Behoudens
grove schuld aan de zijde van Vink, is de wederpartij gehouden Vink te vrijwaren voor alle schade voortvloeiend uit
gebruik door Vink van alle zaken toebehorend aan de wederpartij.


Artikel 13 Overmacht
Een tekortkoming van de Vink zal hem niet worden aangerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeert.
Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die Vink niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten
is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar in het maatschappelijk verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Vink door een toerekenbare tekortkoming
of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:
Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
Vertraagde of verlate toelevering door een of meerdere Vinks van Vink;
Transportmoeilijkheden of belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Vink toe of van Vink naar de
wederpartij wordt verhinderd of belemmerd;
Oorlog(-sgevaar), oproer, sabotage, overstroming, brand, (werklieden)uitsluitingen, bedrijfsbezetting,
werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen
In geval van overmacht heeft Vink binnen 3 weken na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert
het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigen ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk
te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding. Na ontbinding van de overeenkomst
heeft Vink recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden, welk
recht bij reparatie en onderhoud Vink slechts heeft voor zover de wederpartij daardoor is gebaat.


Artikel 14 Ontbinding
Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst
opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door Vink te leveren prestaties) surseance van
betaling, stillegging of liquidatie of gedeeltelijke of gehele overdracht van het bedrijf van de wederpartij, zal hij
geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn, en heeft Vink het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst de met de wederpartij gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te
verklaren, zonder dat Vink tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn. Vink heeft wanneer de
overeenkomst op grond van het vorenstaande in of buiten rechte ontbonden wordt, recht op volledige
schadevergoeding. Tenzij Vink de schade anders wenst te berekenen, wordt de schade gefixeerd op 75% van de
vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst. Vink heeft het recht om
producten die in het kader van een nog niet geheel uitgevoerde overeenkomst zijn geleverd, terug te nemen tegen
contante creditering van daarvoor door de Vink bestede kostprijs. In de in aanhef van dit artikel bedoelde gevallen
kan Vink ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct volledige betaling vorderen van al hetgeen
de wederpartij ingevolge de overeenkomst schuldig is of zou worden. Daarnaast heeft de Vink in dit geval het recht
vergoeding te vorderen van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.


Artikel 15 Geschillen
Tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen, of een geschil tot de bevoegdheid van een kantonrechter
behoort, zullen alle geschillen die naar aanleiding van een aanbieding, overeenkomst of nadere overeenkomsten,
welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn,
worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Den Haag.


Artikel 16 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing van zijn, is Nederlands
recht van toepassing.